Camforum irena 19

) Maecenati parem aliquem fperare vhc liceat, infra Polliones fal- tem nolle defeendere. Adde porro & Luca- ni illud , quod omnium mtxirac hu C pcitiaet. • ftrfndis smsnbra liqjooro Hof^s , Cslym^cae ftrvaso more palaeftrae. Vi, Herculem ait inlliruillc Olympiae T E 0 M O N ossytaos , Murem maximum etrtaminum. aliae fic, T* ne qtuejierit (Jiire nefiet ) quem Et in divcifa judicia abeunt interpretes.

Miratus equidem fum tam elegantem tamque paucorum hominum , atque necdum poft tot elapfa faecula quaefitae olim meritis fuperbiae imraemorem. Quin bono animo es , inquam, reque illi ipfi Harleio, quem jamdudum voto fingere atque ambire mihi videris, tradam & commendabo ; illud prius & mea & publica voce dixifie aufus , Te omnia quae vel in Maecenate tuo tantopere praedicalli ,aut paria' apud Hunc ^toft^um aut-podora reperturum. Genus dico & Imagines; fcimus Hunc, pariter atque Il- lum Tuum, Eque Pri quidem loco ortum, Gente vero in primis fplcn- dida ac vetufta; quae & K^itavos quoque Reges primordiis fuis attin- gat ; quae a multis retro faeculis faepe domi forifque magnis legionibus imperitarit ; quae nufquam penitus intermiifa per tot aetates claritudi- ne non modo nobililfimas qoafque Regionum harum Familias. parturit imeres perpstoo»] Ser- vius ad Virgi L Georg. Chiro aquilone : y*p rnifico , qtiia e fi cr nubtius , fietss foro omnts vtosti. Parva qui- dem res eft ; quippe utrolibet modo diftinxeris , bene le habebit. Sumit celebrare habet vim & notationem temporis Alturi; idemque valet, ac fi dixii Tct, celebrabit. Quid prius dicam soeitis Parentii Laudtrus ] Magna hic diverfitas eft , cum Icdlio- nis, tum interpretationis.

Ac ne recufanti quidem aut fuccenfuit quicquam , aup amicitiam fuam ingerere defit, Exflant epiflolae , ex quibus argumenti gratia pauca jubjeci : tibi aliquid juris apud me, tamquam li con- viftor mihi fueris: retie enim & non-temere feceris; quoniam id ufus mihi tecum cl Te volui , 11 per valetudinem tuam fieri poflet.

Et rurfus ; Tui qualem habeo memoriam, poteris ex Septimio quoque nollro au- dire ; nam incidit, ut illo coram fieret a me tui mentio Neque enim, fi tu fuperbis amicitiam nollram fpreviili,ideo nos quoque av9j Tfpv, nili tot albumentis muniveris, quae vel fo- la pene fine Codicis tefiimonio ei rei probandae (ufncere pufiint.

Neque vero Sanguiflis tantum , fed Do^rinae caofla aequum erat ; ut ab Urbe bonis literis Mufifque confecrata Ipfe omnium literatorum Decus & Tutela cognomen fuum doceret. "Ut parum verifimile fit, Noftrum ab amicis fuis in narratiuncuh hac difcedcre voluifle. ec AMT-rot m4r« nominat , 8c fimiliter -Apollodorus III, 13. XII, Iffi j Htjut in fffgnft vacuatur ccllit , uti injtni •Ut fuftrum , duiiii dmc nava furgartt arbor ■Ruf itui, ot langa refvi^m mare frangtfitlmtra; Satis clare, opinor, indicat Neptunum »urtam : Tiburis Argoi pomifera arva rigas. Nec verearis cliikmcni vocalis in pofteriore parte Pemametti: clfi fderumque id caveat Ovidius, Sic Fah. Certe Horatii vctuftioics codi- ces, tres Blandmii apud Cruquiuip , 8c ex meis optimi, Lcidenfis, Gacvianus, Regineiifis cnm duobus aliis clare exhibent perpetuo, quae melior Icdio cft. Evctu- ftil Cmis codicibus Graeviano 8c Reginenli , in ili»' pracfeitim , pofteriorem a formatam videri ex o. IQataiben TCBor..-u}r'mi ( Nefis vidci^c ) dilpfabit m/citns. Di dederint] Codex /idii^einiant B , prima manu Regmciilis , dederunt. r Jam fiwnindum Aftrologos Babylonios, quos Leu- conoe conlu Uum ibat , jam fito fixum erat , quot annos vidura eflet. Tiria s u'm es CELEERARE]In Leidcnfi & Graeviano sumes.

Jam autem quam tu Tuo mirificam fi ve Caefaris feu Pa tanta occupationum mole vultu vitaque tranquillus ; & defperanda aliis agens, fine ulla ollentatione agendi. Reitius iraque ni fallor, arces hic legeris, quam urbem. quoque fuae ( Atlienarum 1 fimilem deformitatem fu- turam fuijfe , nsfi Romani fubvtnijjent . Mdii vero , qui pro operis fufee- Qui minus iraque dc Athenis & Paliadc fcrit CTi- pd ratione eertaminis hujus expers el Tc non pof- tes coronam lita fumant olivae , quae Sc Minei- liim , mhil fane commenta videtur prifea lectio . Porro au- quamotaem tam diu poflel To loco ceacre co^tur. Hoc pri- mum : ied i Uud majus , quod nemo quifquam ii •Neptuno Fcattm creatum narrat , fed Mxri , five iuditm. Saepe , inquit , Aufter fmeniim facit, neque perpetuo pariui Tt imbres. Utcumque hoc fuerit ; Graece certe Simitc vel timrn diceretur; non iidnf nec Neque enim ulla compofita ex 0»( terminationes eas re- cipiunt. In caeteris , & in Regi, rcnli a manu prima .sumis.

Neque vero id te retardet, quod in ea (proh dolor) tempora devdnimus, ubi fcifla dil Tenfionibus odiifque communitate (per eos maxime qui minidros fe &' adjutores Partium venditant ) non virtute amplius ac bonis arti- bus, fed clamoribus utrimque calumniifque certatur. Ac veteres quidem hbros tuentur Tumebus & Torrentius cum paucis, pro Eriflno acerrime pu- gnant Lambinus , Marcilius , Dan. Nili torte velis Notam quoque peipo- tuum clfe , perinde ac imbttsiqao nihil abfundin. Teucro duce et auspice Teucro] In- vitus equidem hunc verfum fblhdto, qm um apte pulchiequea Chhftianis hominibus uwqu M^er Sai jamfolo 1 Digitized by Googie CARMINUM LIB, L j? Lucanus quidem Bm/Nm vocat Aufpktm, ubi miptias dcfcribit Catonis & Marciae. yigssora null.s domus , nulli cogere propintjssi; Jussguntur taciti , totstesstiipue asefpic* Eruto, Et Seneca Troad. y Cur neque militaris Inter aequales equitat , Gallica nec lupatis Temperat ora frenis? Quippe illi ha- buerunt 'Eiiraif , jion 'tiiiaif, Audlor Etymol»- ^ci Magni: *£t Mi iwiitv irt/ nnti tupaf, Seneca Here. Verum i Dic male pertinax cft praefracte 8c obfiina- te pertinax ; api M Noihuin amem alio fcnfu poni- tur.

Ut enim olim, licet io Bruti quondam callris Tribunus , Maecenatis Auguft que gra. Hcinfius , IH- cterim, Digitized b/Google 5 CARMINUM LIB. Moenia, vel Baccho Thdas, vel Apolline Delphos Infignis, aut Thcflala Tempe. Tempora populea fertur vinxif Te corona, Sic criftis adfatus amicos: 2 j Quo nos cumque feret melior fortuna parente, Jbimus. Meque tamen eft param pertinax ; ut vulga expouunt ; fed qui fimulat fc pertinacem efie , 8c tamen pertinaciam fium expugnari cupit. F.t f.tetii faeviita ut^at , §laae poftente magis gaudeas tripi. Vlrr Cmdim^le Ut RACCOLTA VILLA ROSA * 'II * w- 1 Digitized by Googie Digitized by Googie , Digitized by Googie / a HORATIUS FLACCUS, Ex R E C E N S I O N E & cum NOTIS A T Q. Debent igitur omnes Tuis iftis virtutibus atque prardantif Cmaz menti ; nos vero , tam quod un^ cum aliis publice, quam quod privatim multis beneficiis Tuis devindti fumus , quum multa nomini Tuo debeamus , idius rei aliquod tedimonium publicum exdare voluimus , & prop-i terea Horatium, Lyricorum poetarum principem , Tibi nunc infcripdmus. Illa igitur femit^ ad fumma quaeque gradaris ; quamquam qux polfunt ede majora, quam qux & jam dudum prxditidi, & adhuc prxdas, li in jus fuum cuique tribuendo, ut revera ed, dicen» dum dc , totius civitatis ede firmamentum certiflimum , atque prxddium bonorum fummum ? ' Proe- Ltu Jtbui autem panninm, id eft , : fie enim palfim Juppiter audit apud Pottal De-Jtn rex , Rex fstpehim ; Ditum pater atqser hemie nnm rext /Sxri Aiin, . Nihilo tamen mmus cettiflima ed itia allci* , & loco fcnteaa*eque melius congruit. L'bi obiter moneo »lic potius a Poeta feriptum c ITc, O qui res hemmumqut dconunqie:. propter ingentia toa merita , noverunt omnes , qui virtutes Tuas eximias noverunt. L Proeliis andax» neque te filebo, Liber , & facvis inimica virgo Beluis ; nec te , metuende certa Phoebe fagitta. Crefeit in mmenfum quamvis furiale eentuni - ■ -j Muniant angues caput ejus, atque ^y-. [Ta profedo cft, Vi R Amplissi me, multum Tibi virtutibusque Tuis eximiis &nos debere fatemur ultro, & civitatem totam non minus quam nos Tibi effe devindtam , f propter Dk .1., ^ J V DEDICATIO. Noli itaque Li- brarios folos venerari} fed per te fapere aude, utfingula ad orationis dudum fer- monifque genium exigens ita demum pronunties fententiamque feras.

Tags: , ,